Vitajte!
cinnost.jpg, 17 kB

Čistenie priemyselných odpadových vôd

Kompletné služby pre čistenie priemyselných odpadových vôd:
  • Návrh
  • Realizácia
  • Posudzovanie existujúceho stavu
  • Rekonštrukcie
Technológie čistenia priemyselných odpadových vôd sú navrhované na mieru po posúdení všetkých vstupných podkladov a požiadavok na kvalitu vyčistenej vody.

Technológie zabezpečujú čistenie na základe biologických alebo fyzikálno-chemických metód. Podľa potreby môžu byť tieto metódy kombinované tak, aby sa dosiahol požadovaný stupeň čistenia.

Návrh technológií zohľadňuje agresivitu prostredia, samotnej odpadovej vody i chemikálií používaných pričistení odpadových vôd. Používané sú materiály s dlhodobou odolnosťou, stabilitou a minimálnymi nárokmi na údržbu - v prevažnej miere sú to plasty.

Technológie sú navrhované v automatickom režime tak, aby boli minimalizované požiadavky na obsluhu. Tým sa eliminuje ľudský faktor a prevádzkovateľovi sa šetria sa prevádzkové náklady.

Technológie môžu byť využité na predčistenie pred vypustením do verejnej kanalizácie alebo na kompletné vyčistenie odpadových vôd a vypúšťanie do toku.

Technológie môžu slúžiť na čistenie odpadových vôd s obsahom ropných látok, s obsahom ťažkých kovov, vysokého organického znečistenia a pod. Technológie je možné aplikovať na čistenie odpadových vôd z potravinárskeho priemyslu, povrchových úprav, nábytkárskeho priemyslu, textilného priemyslu, keramického priemyslu, strojárenstva a iných odvetví.

V prípade, že máte nejaké problémy, budeme radi, keď nás budete kontaktovať.
copyright 2004 Aquapal | design by BM-Labs.com