Vitajte!
cinnost.jpg, 17 kB

Domové ČOV

Domové ČOV AQUAPAL slúžia na čistenie splaškových odpadových vôd z domácností, splaškových odpadových vôd z malých výrobných a obchodných prevádzok, viacbytových jednotiek, rekreačných zariadení a pod. Ich aplikácia je vhodná v miestach , kde nie je k dispozícii kanalizácia. Domové čistiarne nahrádzajú žumpu.

Ich výhodou je:
  • Porovnatelné investičné náklady so žumpou
  • Nízke prevádzkové náklady - ročná prevádzka je cca 1/10 nákladov na vývoz žumpy
  • Minimálne nároky na plochu a stavebné práce
  • Jednoduchá montáž
  • Jednoduchá prevádzka
  • Ekologická likvidácia odpadových vôd
Čistiarne typu AQUAPAL zabezpečujú biologické čistenie splaškových odpadových vôd. Pracujú na princípe nízkozaťažovanej aktivácie s aeróbnou stabilizáciou kalu. Domové čistiarne AQUAPAL sú konštruované ako valcové. V závislosti od hĺbky osadenia je možné vlastnú čistiareň doplniť o plastovú nadstavbu a drevený resp. plastový kryt. Ako konštrukčný materiál, z ktorého sú čistiarne vyrobené je polypropylén. Tým je zabezpečená vysoká životnosť a prakticky minimálne náklady na údržbu.

Realizácia domovej čistiarne podlieha v zmysle našich zákonov stavebnému konaniu. Konkrétny spôsob nakladania s vyčistenou vodou stanoví príslušný vodoprávny orgán - stavebný úrad. Likvidácia vyčistenej odpadovej vody je v zásade možná viacerými spôsobmi. Základnou možnosťou je vypúšťanie vyčistenej vody do toku. Ďalšou možnosťou je vypúšťanie do podložia prostredníctvom vsakovacieho objektu v zmysle STN 75 6402 resp. použitie vody na zavlažovanie.
copyright 2004 Aquapal | design by BM-Labs.com